E-Dergi Oku 

MYK Tarafından Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu Nasıl Olunur?

MYK Tarafından Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu Nasıl Olunur?

15 Mart 2019 | TEKNİK MAKALE
180. Sayı (Mart 2019)
12.051 kez okundu

Abdülsamet ÖZCAN

MYK Sınav ve Belgelendirme Dairesi Uzman Yardımcısı 

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), ükemizde mesleklere standart, bireylere nitelikli belge kazandırmak amacıyla yürütülen ulusal yeterlilik sisteminin kurulmasından ve işletilmesinden sorumludur. MYK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu tebliğlerle MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen 81 meslekte, sınav ve belgelendirme masraflarının İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması teşviki sayesinde her geçen gün daha çok belgelendirme kuruluşundan yetkilendirme başvurusu alıyor. İnşaat, metal, otomotiv, enerji, elektrik-elektronik, tekstil ve ulaşım sektörlerinde 81 meslekte getirilen belge zorunlulukları ve sağlanan sınav ve belgelendirme teşvikleriyle birlikte MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olmak, rağbet gören bir sektör ve büyüyen bir yatırım alanı haline geldi. Diğer yandan belge zorunluluğu olmamasına, sınav ve belgelendirme teşviki sağlanmamasına rağmen MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin sağladığı prestij ve diğer avantajlar nedeni ile turizm, toplumsal ve kişisel hizmetler ve bilişim gibi birçok sektörde de yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olma talepleri devam ediyor. MYK’dan sınav ve belgelendirme yapmak için nasıl yetki alınacağı, kimlerin yetki alabileceği, sürecin nasıl işlediği gibi hususlar; ilgi çeken ve bu alanda yeterince yayının olmadığı, merak edilen bir konudur. Geçerli bir tüzel kişiliğe sahip her kuruluşun başvuru yapabileceği ve yetkilendirme sözleşmesinin imzalanması ile tamamlanan yetkilendirme süreci, 6 ana aşamadan oluşuyor.

1- MYK SINAV VE BELGELENDİRME SEMİNERİNE KATILMAK

Tüzel kişiliğe sahip ve faaliyet alanında sınav ve belgelendirme faaliyetleri sunmak olan her kuruluş katılım sağlayabilirken, MYK sistemi işleyişini merak eden gerçek kişiler de bireysel başvuruda bulunabilir. MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olmak için aranan yetkilendirme kriterlerinin, ilgili mevzuatın, sürecin nasıl işlediği ve sürecin bilinmeyenleri ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı MYK Sınav ve Belgelendirme Seminerleri, gerekli rehberlik ve desteği sağlamak için MYK tarafından düzenli olarak her ay düzenlenir. Bu seminerler sayesinde bilginin, özgürleştirilmesi ile ulaşılabilir olması sağlanır ve yetkilendirme sürecine ilişkin mevzuatın ve sürecin kamuoyu ve ilgililer ile paylaşılması mümkün kılınır. Yetkilendirme Ön Başvurusu yapılabilmesi için biri kalite yönetim temsilcisi olmak üzere kuruluşun en az iki temsilcisinin her ay tekrarı düzenlenen ve www.myk.gov.tr/seminer adresinden başvurulan bu seminerlerden birine katılması gerekir.

2- MYK YETKİLENDİRME ÖN BAŞVURUSUNU YAPMAK VE YETKİLENDİRME ÖN SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI

En az iki temsilcisi ile seminere katılım sağlayan kuruluşlar, https://portal.myk.gov.tr/ adresinden kuruluş hesabı oluşturarak sistem üzerinden sınav ve belgelendirme kuruluşu olmak için yetkilendirme ön başvuru formunu doldururlar. Yetkilendirme ön başvuru niyetini anlatan bir üst yazı ekinde iletilen başvuru formu ve sisteme yüklenen ekleri MYK tarafından usul yönünden incelenir. Değerlendirme neticesinde uygun bulunması halinde ilgili kuruluşla “Yetkilendirme Ön Sözleşmesi” imzalanır. 12 ay geçerli olacak bu sözleşmenin anlamı akreditasyon başvurusunda ve sistemin kurulum sürecinde ulusal yeterliliklere atıf yaparak deneme sınavları oluşturulması için kurum tarafından izin verildiğini bildirmektir.

3- TÜRKAK TARAFINDAN 17024’E GÖRE AKREDİTE OLMAK

MYK ile yetkilendirme ön sözleşmesi imzalayan kuruluşların, yetkilendirme şartlarından birincisi olan akreditasyon şartını sağlamak için başvuru kapsamlarında bulunan ulusal yeterlilikler özelinde “TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk Değerlendirmesi-Personel Belgelendiren Kuruluşlar için Genel Şartlar” adlı uluslararası personel belgelendirme standardına göre, Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarından akredite edilmiş olması gerekir.

4- MYK YETKİLENDİRME BAŞVURUSUNU YAPMAK

Akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayan kuruluşlar MYK’ye nihai yetkilendirme için başvuruda bulunur. Ön başvuru sözleşmesi ile yetkilendirme başvurusu arasında geçen sürenin 12 ayı geçmemesi gerekir. Kuruluşun talebi halinde bu süre akreditasyon süreci göz önüne alınarak her biri 6 (altı) ayı geçmemek üzere en fazla iki defa uzatılabilir.

5- MYK YETKİLENDİRME DENETİMİ SONUCUNDA YETKİLENDİRMEYE UYGUN BULUNMAK

MYK tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme süreçleri sonunda yetkilendirme başvurusu uygun bulunan kuruluşla “Yetkilendirme Sözleşmesi” imzalanır.

6- MYK İLE YETKİLENDİRME SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI VE FAALİYETLERE BAŞLANMASI

Yetki sözleşmesi imzalanan kuruluşun yetkilendirildiği MYK web sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşılır. Uluslararası akreditasyon markasına sahip olarak kurgulanan sistem kendi içinde esnek, hızlı ve modern bir yaklaşımla yönetilmekte ve yönlendirilmektedir. MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar ve akreditasyon süreci devam eden kuruluşlar kapsamlarında yer alan ulusal yeterliliklere ekleme veya çıkartma gerçekleştirerek yetki kapsamlarında değişiklik gerçekleştirebilirler.

ORTALAMA SÜRE VE MALİYETLER

Kuruluşların yetki alma süreleri en çok kendi yetkinlikleri ve yeterli olmaları başta olmak üzere birçok değişkene bağlıdır. MYK Sınav ve Belgelendirme Dairesi tarafından yürütülen başvuru ve yetkilendirme hizmetleri MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve Başbakanlık tarafından yayımlanmış olan SBD Hizmet Standartları çerçevesinde yürütülmektedir. Bu bağlamda tüm işlemler hizmet standartlarında yer alan sürelerin altında gerçekleştirilir. Ancak başvuru dosyaları ve eklerinde tespit edilen bulgular ve denetim takvimindeki yoğunluk ile denetim sürecinde karşılaşılan eksiklikler nedeniyle net bir süre tespiti yapmak mümkün olmamaktadır. Günümüze kadar yetkilendirilen belgelendirme kuruluşları incelendiğinde ön başvuru aşamasından yetkilendirme aşamasına kadar geçen sürenin ortalama 10-12 ay civarında olduğu görülmektedir. Bu kuruluşun daha önce akredite personel belgelendirme faaliyetleri yürütüyor olmasına ve bu sektördeki tecrübesine dayalı olarak en az 6 ay en çokta 18 ay sürdüğü görülmektedir. Bu süreçte karşılaşılacak masraflar 3 kalemde incelenir. Başvuru masrafları, sistem kurulum masrafları, denetim masrafları. MYK ve TÜRKAK, başvuru dosyası inceleme masrafı olarak ilgili yılın tarifesine göre başvuru masraf karşılığı talep etmektedir. Kuruluşun başvuru kapsamında yer alan ulusal yeterlilik sayısına göre bu tutar değişkenlik gösterebilir. Sistem kurulum masrafları kuruluşun başvuru yapmak istediği alanlarda gereken insan kaynağı, ortam, ekipman ve materyal olarak oluşabilecek masrafları ifade etmektedir. Denetim masrafları ise TÜRKAK ve MYK denetimlerinin başvuru kapsamına göre kaç kişilik bir denetim ekibi ve kaç gün süreceğine göre değişkenlik gösterir. Tüm bu değişkenlere bağlı olarak her kuruluşun kendine özgü olarak bir maliyet ve fizibilite analizi yapması önerilir. Yetkilendirme sürecine ait işlem basamaklarının bu kadar önemsenmesi ve kuruluşların yetki alma sürecinde yerine getirmek zorunda oldukları şartlar/taahhütler dikkate alındığında işletmeler açısından cazip koşullar taşımadığı yanılgısına düşülebilir. MYK bu bağlamda, ülkemizde uluslararası standartlarda belgelendirmenin gerçekleştirilmesine çabalamakta ve bunu sağlarken yetkilendirdiği kuruluşlar üzerinde mevzuat gereği sadece denetleme, düzenleme yetkisini kullanmamakta aynı zamanda rehberlik görevi de icra etmek suretiyle kuruluşların her aşamada yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olmakta ve kılavuzluk etmektedir. Özellikle yurt çapında Kamu adına sınav ve belgelendirme hizmetlerinin yetkili kuruluşlar yolu ile yürütülmesini desteklemekte ve kurumun çalışanlar, işverenler ve sosyal taraflar ile temas noktasını teşkil eden fahri temsilcilikleri olarak değerlendirmektedir.

SONUÇ

MYK, Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği tam üyelik müzakereleri doğrultusunda yürüttüğü reform çabalarından kuşkusuz en önemlilerini oluşturan 2. fasıl işçilerin serbest dolaşımı, 19. Fasıl Sosyal Politika ve İstihdam ve 26.Fasıl Eğitim ve Kültür başlıklarında uluslararası standardizasyon çalışmalarına uyumluluğu sağlamak amacıyla mesleklere standart, bireylere nitelikli belge kazandırmak amacıyla yürütülen ulusal yeterlilik sisteminin kurulmasından ve işletilmesinden sorumlu olarak kurulmuş ve kurulduğu günden bu yana başarılı çalışmalar ortaya koymuştur. Bugüne kadar Türkiye’de hiç denememiş bir şekilde çok taraflı paylaşım anlayışını benimseyerek kamu, çalışan ve işverenlerin eşit şekilde temsil edildiği bir yönetim yapısı ile çağın ihtiyaçlarını da göz önüne alarak 792 ulusal meslek standardının hazırlanarak Resmi Gazete’de yayınlanmasını sağlamıştır. Yayınlanmış olan ulusal meslek standartlarına dayalı olarak sınav ve belgelendirme süreçlerinde kullanılmak üzere 459 ulusal yeterliliği devreye almıştır. Bugüne kadar belgelendirme yapılan 17 sektörde 179 kuruluş sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir. Bu doğrultuda yıllık 3.500.000 kişilik belgelendirme kapasitesine ulaşılmıştır. Avrupa genelinde çok taraflı akreditasyon yetkisine sahip personel belgelendirme kuruluşlarının sayısı ve kapasitesi en hızlı artan ülke Türkiye olmuştur. Bunun yanı sıra yeterliliklerin kalitesinin artırılması, ülkemizdeki mevcut yeterliliklerin kapsamlı bir şekilde bir araya getirilmesi, hayat boyu öğrenmenin yaygınlaştırılması ve sistemli bir şekilde desteklenmesi, ulusal ve uluslararası şeffaflık ve tanınabilirliğinin en üst düzeyde karşılanması, toplumun tüm bireyleri için eğitim ve istihdam fırsatları yaratılması amacıyla, kısa adı TYÇ olan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ni oluşturarak Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile referanslanmasını sağlamıştır. Ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda uluslararası personel belgelendirme standardına göre akredite olmuş ve faaliyetleri sürekli izlenebilen ve doğrulanabilen kalite yönetim sistemine dayalı olarak işletilebilen Voctest merkezlerin kurulmasını, faaliyete geçmesini planlamış ve desteklemiştir. Yetkili kuruluşlarla gerçekleştirdiği çalışmalarla mesleklerde yatay ve dikey ilerlemeye olanak sağlayan belgelendirme sistemini olgunlaştırmıştır. Başta Türkiye ekonomisinin ve ekonomik büyümesinin lokomotifini teşkil eden inşaat, metal, otomotiv, enerji, elektrik-elektronik, tekstil ve ulaşım sektörlerinde 81 meslekte getirilen belge zorunlulukları ve sağlanan sınav ve belgelendirme teşvikleriyle birlikte 400 binden fazla aktif çalışan vatandaşımızın belgelendirilmesini, 300 binden fazla vatandaşımızın ise belgelendirme masraflarının İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmasını sağlamıştır. Diğer yandan MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin sağladığı prestij ve avantajlar nedeni ile belge zorunluluğu olmamasına ve sınav ve belgelendirme teşviki sağlanmamasına rağmen turizm, toplumsal ve kişisel hizmetler ve bilişim gibi birçok sektörde de yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olma taleplerinin var olduğu görülmüştür. Tüm bu gelişmeler ülkemiz genelinde mesleki yetkinlik bazlı ölçme ve değerlendirmenin istihdam olacak personelin yeterliliğinin tespit edilmesinde, işveren ve çalışanlar arasında köprü oluşturduğu ve işe alım süreçlerini kısalttığı, iş sağlığı güvenliği alanındaki kurallarının uygulanabilirlik ve takibini kolaylaştırdığı, üretim ve hizmet süreçlerinde daha verimli çıktılar alındığını bizzat belgeli personel çalıştıran iş yerlerinden ve kamuoyu araştırmalarından edinilen bilgilerle de doğrulanmıştır. Ülkemizin gelişen ekonomisi ve artan nüfusu dikkate alındığında istihdamın sürekliliği ve üretimin beşeri kaynağını oluşturan çalışanların niteliğinin artırılmasının hayati önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Mesleki Yeterlilik Kurumu dün olduğu gibi bugün de görev ve sorumluluk sahasına giren konularda çalışmalarına devam etmekte, belgeli çalışan ihtiyacının karşılanabilmesi için yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olma taleplerini almakta, kaliteden ödün vermeden mesleki yeterlilik sisteminin yurt çapında gelişmesini sağlamaktadır.

KAYNAKÇA

[1] ORDUKAYA M. Sınav Ve Belgelendirme Faaliyetleri MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine İlişkin Teşvikler, Temmuz 2017, Yıl 29, Sayı 343 s.(11-18). [2] 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Yetkilendirilmiş Sınav ve Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştireceği Sınavlarda Başarılı Olan Kişilerin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı (2015/7726) [3] 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Yetkilendirilmiş Sınav ve Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştireceği Sınavlarda Başarılı Olan Kişilerin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı (2016/8677) [4] 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Yetkilendirilmiş Sınav ve Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştireceği Sınavlarda Başarılı Olan Kişilerin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı (2017/10713) [5] Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (SIRA NO: 2017/1) (33 Meslek) [6] Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (SIRA NO: 2016/1) (8 Meslek) [7] Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (SIRA NO: 2015/1) (40 Meslek) [8] 6645 sayılı Kanunun ilgili Maddeleri [9] MYK Sınav ve Belgelendirme Teşviklerinin Uygulanması Hakkında Genelge 2018/01 [10] https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/MuzakereCercevesi/ Muzakere_Cercevesi_2005.pdf [11] https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/yetkilendirme [12] https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/yetkilendirme/ yetkilendirme-oen-bavurusu [13] https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/yetkilendirme/ yetkilendirme-oen-bavurusu


 

R E K L A M

İlginizi çekebilir...

Yeşil Sahalarda, Emülzer İmzası

İnsanlar yaşadıkları mekânlarında, gerek artan arsa fiyatları gerekse gelişen inşaat teknoloji bilgisi ile doğanın vazgeçilmezi yeşille daha fazla bi...
23 Haziran 2022

Teknik Yalıtım Neden Başarısız Olur? En Çok Karşılaşılan 5 Sorun

Uzmanlar tarafından tespit edilen yetersiz endüstriyel teknik yalıtımın en yaygın beş nedeni aşağıdaki şekilde tanımlanabilir....
16 Aralık 2021

Çatıların Teknik Kriterlerle Değerlendirilmesi

Genellikle köylerden kentlere göç nedeniyle atıl kalan müstakil evler pandemi dönemiyle önem kazandı....
16 Aralık 2021

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • BAU Teknolojileri Dergisi
 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2023 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.