Yalıtım Dergisi 90. Sayı (Mayıs-Haziran 2011)

Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İsmail Ceyhan ismailceyhan@b2bmedya.com Yayın Danışmanı Sadık Özkan sadikozkan@b2bmedya.com Yayın Yönetmeni Sertaç Aytaç sertacaytac@b2bmedya.com Yazı ‹şleri Müdürü Uğur Doğan ugurdogan@b2bmedya.com Yazı İşleri Müdür Yardımcısı Duygu Ertürk duyguerturk@b2bmedya.com Reklam Müdürü İsmail Öner ismailoner@b2bmedya.com Sayfa Tasarım Ömer Duman Abone Reyhan Toydemir abone@b2bmedya.com Danışma Kurulu Cem Cansever Murat Ceyhan Bülent Çolak Haldun Ekal M.Kemal Gel F. Fethi Hinginar Prof. Dr. Şükran Dilmaç Prof. Dr. Selma Kurra Osman Özkarakaya Prof. Dr. Doğan Özgür Orhan Turan Levent Ünüvar Baskı ve Cilt Altan Basım Ltd. - Altan Avcı Yüzyıl Matbaacılar Sitesi / Bağcılar Tel: 0212 629 03 74 Yapım Yayınlayan İş Dünyası Yayıncılık Ltd. Şti. Yönetim Yeri Barbaros Mah. Uğur Sok No: 2/2 34662 Üsküdar / İstanbul Tel: 0216 651 78 78 Fax: 0216 651 78 98 Internet: www.yalitim.net www.b2bmedya.com E-posta: info@b2bmedya.com Fiyatı: 6 TL. Yıllık Abone: 30 TL. © 2011 İş Dünyası Yayıncılık Ltd. Şti. ISSN: 1302-8057 2 ayda bir yay›mlan›r. Tüm Türkiye’de dağıtılmaktadır. Basın Kanunu’na göre yerel süreli yayındır. YALITIM • MAYIS - HAZİRAN 2011 3 editörden YAPI VE YALITIM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ SADIK ÖZKAN teknik@2dyapi.com 2 7 Mayıs 2011 tarihinde ilk top- lantısı gerçekleştirilen ve tanı- tımı yapılan QBECTIS (Yalıtım Sektöründe Yeterliliğe Dayalı Belge- lendirme) projesi yalıtım sektörü açın- dan büyük önem taşıyor. Bu proje çer- çevesinde İZODER, sektörde meslek standartları, bu standartlara göre ha- zırlanacak olan yeterlilikler, yeterliliğe dayalı sınav ve belgelendirme konula- rında diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla yeni ve önemli bir işbirliğini başlatıyor. Ulusal çapta geçerli standartlara daya- lı tanımlanacak mesleki yeterlilikler ve buna bağlı sınav ve belgelendirme faaliyetini kapsayan bu proje, sektörde nitelikli insan gücünün artışını, uygu- lama kalitesinde iyileşmeyi, kaynak israfının önlenmesini ve daha sağlıklı yapıların üretilmesini sağlayacaktır. Yanı sıra ise, sektörde uygulama fir- maları ve çalışanları açısından haksız rekabetin önlenmesi, nitelikli eleman istihdamı, iş kazalarında azalma gibi pek çok konuda olumlu gelişmeleri getirecektir. Projenin hedef kitlesini, Avrupa Yeterlilik Çerçevesince 3. se- viye olarak tanımlanan tüm uygulama çalışanları oluşturmaktadır. Proje kap- samında, yalıtımın dört ana konusun- da mesleki yeterlilikler tanımlanarak, İstanbul’da yerleşik bir bilgi ve beceri sınav ve belgelendirme merkezinin kurulması, mobil sınav ve belgelen- dirme merkezinin oluşturulması, bu merkezin akreditasyonu, sınav veri bankasının ve elektronik sınav siste- minin hayata geçirilmesi çalışmaları yürütülecektir. Bu çalışmalara esas oluşturan meslek standartları 21 Mart 2011 tarihinde Resmi Gazete’de ya- yınlanmış bulunuyor. Yalıtımın her konusunun yapı sağlı- ğı ve can güvenliği açısından yadsına- maz öneme sahip olduğu düşünüldü- ğünde, nitelikli ve kalitesi belgelenmiş ürünlerin kullanımı kadar, uygulama detaylarının doğruluğu ve uygulama kalitesi de büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle başlatılan bu çalışmanın sektörün ilerlemesine, yatırımcı ve nihai tüketicinin sektöre güveninin ve ilgisinin artmasına yarar sağlayacağına inanıyorum. Başlayan bu süreçle birlikte, sek- törde var olan yetişmiş insan gücünün niteliğinin geliştirilmesi ve yeni insan gücü oluşturulması da bir gereklilik olarak karşımıza çıkacaktır. İşte bu noktada, söz konusu projenin hedef kitlesini oluşturan kesime yönelik yay- gın teorik ve pratik eğitim programla- rının hayata geçirilmesi gerekecektir. Bu şekilde mevcut iş gücünün teori ve pratiğe ilişkin eksik ve yanlış bilgileri- nin tamamlanması sağlanabilecek, uy- gulamaya yönelik kalite düzeyinde de hissedilir bir artış elde edilebilecektir. Yalıtım Sektöründe Yeterliliğe Da- yalı Belgelendirme projesinin başlatıl- ması ve yürütülmesine katkı sağlayan başta Mesleki Yeterlilik Kurumu ol- mak üzere tüm resmi kurum ilgilileri ve meslek örgütlerini kutluyor, bun- dan sonraki süreçte projeyi yürütecek olan İZODER’in konuya ilişkin çalış- malarının, sektör tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Son olarak dünya çevre gününüzü kutluyor, herkesi çevreyi daha az kir- leten, doğal kaynakları daha az tüke- ten bireyler olma konusunda duyarlı olmaya çağırıyorum. Hoşçakalın... QBECTIS

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=