Yalıtım Dergisi 184. Sayı (Temmuz 2019)

28 Yalıtım / Temmuz 2019 yalitim.net MAKALE EĞİTİM AKREDİTASYONU Ü lke ekonomilerinin gelişmesinde en önemli unsur- lardan biri kuşkusuz bilgi ve beceriye sahip, yüksek verimlilikte çalışan nitelikli iş gücüdür. Nitelikli insan; alanında uzmanlaşmış, bilgi ve yeteneklerini geliştiren, teknolojik gelişmeleri takip eden kişidir. Günümüz ekonomilerinin yaşadığı en büyük problem nitelikli iş gücüne ulaşamamaktır. Kişiler örgün ve yaygın eğitim yoluyla mes- leki anlamda nitelik kazanabildikleri gibi serbest öğrenme ortamlarında da nitelik kazanabilir. Kişilere mesleki yeterlilik kazandırmak amacıyla düzen- lenen örgün ve yaygın eğitimin kalitesi kişilerin istenilen niteliğe ulaşabilmesi için temel belirleyicidir. Örgün ve yaygın eğitimin kalitesini olumsuz etkileyen unsurların başında eği- tim programlarının sektörün ihtiyaçlarını karşılayamaması ve düzenlenen eğitimlerin iş ortamından ve uygulamadan kopuk olması geliyor. Mesleki eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik son 30 yıl içerisinde yürütülen çalışmalar, yapılan araştırmalar, hükûmet politikaları ve kalkınma planları incelendiğinde, meslek stan- dartlarının belirlenmemesinin ve/veya meslek standartla- rına uygun eğitim verilmemesinin mesleki eğitimde istenilen düzeye ulaşılamamasının nedeni olarak gösterildiği görülür. Meslek standartlarının oluşturulmasına yönelik yürütü- len çalışmalar, 2006 yılında nihayete ulaştı ve bu faaliyetin kurulacak Mesleki Yeterlik Kurumu (MYK) eliyle yürütülmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda 26 Eylül 2006 yılında yayımlanan 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu ile MYK’ye ulusal meslek standartlarının ve yeterliliklerin hazırlanması görevi verildi. MYK Yönetim Kurulunun onayının ardından Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ulusal meslek stan- dartları (UMS), bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gös- terir. Sektörü temsil kabiliyeti yüksek sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumlarının bizzat sektörde çalışanlarla birlikte hazırladığı ulusal meslek standartları, mesleğin icrası için gerekli asgari normları tanımlamakta olup bu kapsamda hem eğitim programlarına hem de ulusal yeterliliklere girdi teşkil eder. Ulusal meslek standardı veya uluslararası standartlar temel alınarak hazırlanan ve MYK Yönetim Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe giren ulusal yeterlilikler (UY) ise ilgili mesleğe ilişkin bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bunların nasıl ölçüleceğine dair ölçme ve değerlendirme kriterlerini içeren dokümanlar- dır. Ulusal yeterlilikler, sınav ve belgelendirme süreçlerinde, sınav materyali ile eğitim ve öğretim müfredatlarının ve materyallerinin geliştirilmesinde temel teşkil eder. Ulusal meslek standartları ile ulusal yeterlilikler gelişen teknoloji göz önünde bulundurularak en geç 5 yılda bir gözden geçirilir, ihtiyaç durumunda güncellenir. Ulusal meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerin yayımlanmasıyla birlikte, bu dokümanların eğitim program- larına yansıtılması ve böylelikle mesleki eğitim süreçlerinin ulusal meslek standartlarına göre kurgulanması gündeme geldi. 23/04/2015 tarihli 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69. Maddesinin 4. fıkrasında belirtildiği üzere; Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ilgili meslekte ulusal meslek standardı yayımlanmışsa, eğitim programı geliştirme süreçlerinde ulusal meslek standartlarını kullanmaya başlamıştır. 27 Haziran 2013 tarihinde toplanan 26. Mesleki Eğitim Kurulu Kararları’nda “Örgün ve yaygın meslekî eğitimde uygulanan öğretim programlarının MYK onaylı ulusal mesleki standardı ve ulusal meslekî yeterliliklere göre güncellenmesi için gerekli değişikliklerin yapılması” ifadesine yer verilmesi, ayrıca Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2014‐2018’de “2.1.2. Öğretim programları ulusal meslek standartlarına, ulusal yeterliliklere ve işgücü piyasası ihtiyaçlarına göre geliştirilecektir.” tedbir maddesine yer verilmesi de MEB’in eğitim programlarının oluşturulması sürecinde ulusal meslek standartlarını kullanma noktasında istekli olduğunu gösteriyor. Ancak ulusal meslek standartlarının eğitim programla- SAİME GÜLDEN ÖZCAN Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=