Yalıtım Dergisi 116. Sayı (Kasım 2013)

56 YALITIM • KASIM 2013 makale Isı Kayıpları Açısından Isı Köprülerinde Uygulanan Yalıtım Sistemlerinin Değerlendirilmesi şık %31, ulaşım %19, sanayide %40, tarımda %5, diğer sektörlerde %5 ola- rak değişmektedir [1]. Bu anlamda özellikle konutlarda alınacak enerji korunumu önlemleri enerji verimliliği açısından büyük kazanç sağlayacaktır. Yapı kabuğunu oluşturan elemanlar- dan gerçekleşen ısı kayıpları; yaklaşık olarak duvarlarda %15-20, döşeme- lerde %10-15, çatıda %15-25, pen- cerelerde %15-25, ısı köprülerinde %20 olarak değişmektedir [2]. Yapı elemanlarından gerçekleşen bu ısı kayıplarını azaltmanın ilk yolu, doğru seçilmiş bir ısı yalıtımı uygulamasıdır. Ağırlıklı olarak betonarme iskelet yapım sistemine dayalı olan ülke- mizde, bu sistemin gereği olarak betonarme kiriş, döşeme, kolon ya da perdelerden oluşan taşıyıcı elemanlar bina kabuğu içinde önemli bir yere sahiptir. Dış yüzey alanı olarak bu oran %20-25 mertebesindedir [3]. Yüksek ısı iletkenliğine sahip beto- narme elemanların (2.5 W/m K), ısı iletkenliği daha düşük olan malzeme- 1. GİRİŞ E nerji tüketimi sonucu yeni- lenemeyen enerji kaynak- larının yok olma tehlikesi, enerji kullanımıyla ilgili olarak ortaya çıkan ozon tabakasındaki incelme ve sera gazı emisyonlarının insan ve çevre sağlığına olan olumsuz etkileri çağımızın önemli sorunlarındandır. Mimaride sürdürülebilirlik bağla- mında enerji tüketiminin azaltılması amacı ile alınacak önlemlerin başında ısı yalıtım uygulamaları gelir. Bina- larda uygulanacak ısı yalıtım uygu- lamaları; doğru malzeme, doğru sis- tem ve doğru uygulama ile gerçek- leştirilirse sürdürülebilirlik açısından önemli bir katkı sağlayabilir. Tüm dünya ülkeleri enerji koru- numu konusunda ciddi önlemler almaktadır. Bu amaçla standart, yönetmelik ve kanunlar hazırlana- rak, binaların enerji tüketimi sınır- landırılmaktadır. Enerji tüketiminin sektörel dağılımı; konutlarda yakla- lerden oluşan duvarlara nazaran ısı kayıpları çok daha fazla olmaktadır. Bu durum sadece ısı kayıplarının ve enerji tüketiminin artmasına sebep olmakla birlikte iç yüzey sıcaklıkları- nın düşmesine ve bina kullanıcıları- nın konfor şartlarının sağlanamama- sına neden olmaktadır [3]. İnsanlar günlük aktivitelerinin (çalışma, barınma, vb) büyük bir bölümünü kapalı ortamlarda ger- çekleştirmektedirler. Kullanıcıların sağlıklı ve üretken olabilmeleri açı- sından iç ortam konfor şartlarının sağlanması gerekmektedir. Isı köp- rülerinin iç ortam konforunun sağ- lanması açısından da önemi büyük- tür. Bu çalışmada ısı köprüsü olarak isimlendirilen elemanların çevresinde sınırlı alana sahip bölgelerde sıcaklık ve ısı akısının durumunu inceleyen ve bu büyüklüklerin sayısal değer- leri üzerine yalıtım etkisini inceleyen yayın referans olarak alınmıştır [3]. Çalışmada duvar malzemesi olarak ısı iletkenliği düşük bir malzeme seçi- • ESMA MIHLAYANLAR, SEMİHA KARTAL, FİLİZ UMAROĞULLARI Trakya Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi Anabilim Dalı

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=