Yalıtım Dergisi 116. Sayı (Kasım 2013)

50 YALITIM • KASIM 2013 NACE Kodu Nedir? • ENGİN YILDIZ ÇEVKAK Laboratuvar Yöneticisi makale olduğunu belirleyen ve tarife eki listenin (prim tarife cetveli) sınıf sütununda belirtilen kodları, Tehlike sınıfı; işkollarının, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği teh- likenin ağırlığına göre belirlenen (az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli) 3 adet tehlike sınıfını ifade etmektedir. NACE Kodları Ülkemizde de Kullanılıyor mu? Ülkemizde birçok alanda yürütü- len Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları kapsamında, NACE kodu uygulaması da kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı bir süredir NACE kodlarını kullanmaktadır. 30/6/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nun yürürlüğe girmesiyle birlikte yakın zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından da işyerlerinde altı haneli NACE kod- ları kullanılmaya başlanacaktır. tadır. Ödenecek prim miktarı ise sigor- talı adına Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen “prime esas kazançlar” esas alınarak hesaplanmakta olup, bu hesaplama sırasında uygulanacak “prim oranı” diğer sigorta kolları için sabit iken, kısa vadeli sigorta kolları (iş kazası ve meslek hastalıkları, has- talık, analık sigortası) için ödenecek prim miktarı ise işyerinin “iş kolu kodu”na bağlı olarak % 1 ile % 6,5 arasında değişmektedir. Hangi iş kolunun hangi tehlike sınıfına girdiği, tehlike sınıf ve dere- cesine ait prim oranlarının ve tehlike derecelerinin belirlenmesinde uygu- lanacak usul ve esaslar, 22/09/2008 tarihli ve 2008/14173 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 01/10/2008 tari- hinde yürürlüğe konulan “Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi”nde yer almaktadır. İşkolu kodu; işyerinde yapılan veya sigortalının yaptığı işin, prim tarifesine göre hangi işkoluna tabi A vrupa Topluluğunda Ekono- mik Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflaması NACE olarak adlandırılmakta olup, Avrupa’da eko- nomik faaliyetlerle ilgili istatistikle- rin üretilmesi ve yayılması amacına yönelik bir başvuru kaynağı olarak kullanılmaktadır. NACE kodlama- sında faaliyet konularına göre işyer- lerine/işletmelere altı haneli bir kod verilmektedir. Bilindiği gibi 4/a (SSK) kapsamın- daki sigortalılar adına her ay ödenen sigorta primleri, • Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası (yani emeklilik, dul veya yetim aylığı için) • Kısa vadeli sigorta kolları (iş kazası ve meslek hastalıkları, hastalık, analık sigortası), • Genel sağlık sigortası, • İşsizlik sigortası, için ödenen primlerden oluşmak- NACE Kodu ve EPS Üretim Tesislerinde Durum

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=